Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентски съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет.

Главната цел на Студентски съвет е да изразява и защитава общите интереси (интелектуални, социални, културни, спортни, творчески и др.) на студентите и докторантите в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Студентският съвет е независимо звено в рамките на университета, вземаме активно участие в ръководните структури в Пловдивския университет: Академичен съвет, Контролен съвет, Факултетен съвет и Социално-битова комисия.

Студентският съвет се състои от представители на студентите и докторантите на ПУ “Паисий Хилендарски”, по пет студента от всеки факултет с право на глас в Общото събрание и неограничен брой сътрудници към Студентски съвет. Всички студенти и докторанти в ПУ “Паисий Хилендарски” имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Университета. При упражняването на това право не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Всеки студент на ПУ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите ресурси и възможности.