Студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение (бакалавър или магистър) от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, се осигуряват здравно от Държавния бюджет САМО ако са  подали декларация, в която декларират дали имат доходи. За неверни данни се носи наказателна отговорност.

Студентът, дори и да е подал декларация, не се осигурява в случаите:

  •  Ако има доходи (по трудов или граждански договор, наследствени пенсии и т.н.).
  •  Ако се осигурява от друго място.
  •  Ако е навършил 26 години.

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки студент е длъжен да попълни декларация, дори в случаите, когато има доходи. Тази декларация е необходима за решаването на евентуално възникнали спорове.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

От 2010 година здравни права се губят, ако имате повече от 3 неплатени месечни вноски за последните 3 години! Ако срещу името Ви пише „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, Вие сте редовни, въпреки че за предишните години (преди трите последни) може да имате неплатени месеци!

Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор, който ще намерите на сайта на НАП или чрез справка на тел. 0700 18 700. Плащането на здравноосигурителни вноски може да стане във всеки клон на банка. В банковите клонове, които са в офисите на НАП, не плащате такса за превода. Здравните права се възстановяват, след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.

Новоприетите студенти от 1-ви курс започват да бъдат осигурявани от началото на учебната година (от месец октомври). За периода, в който не са нито ученици (обикновено от месец юли до месец септември), нито студенти, те са длъжни сами да се осигурят. Не се осигуряват студентите задочници.

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

За да бъдат осигурени, чуждестранните студенти (редовна форма на обучение) трябва да посетят НАП  с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в университета.

ВАЖНО ЗА ДОКТОРАНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Редовните докторанти се осигуряват от университета. За целта, непосредствено след записването си докторантът следва да подаде копие от заповедта в стая 1 на Университетския информационен център.