Общо събрание на СС е органът на самоуправление на организацията. Важно е да се знае, че това е мястото, където всеки студент може да изрази мнение и да се включи в дейностите на СС.

Комисиите се състоят от координатор и членове. Координаторите на постоянните комисии трябва да са членове на ОС на СС. Те определят вътрешните правила и реда за дейност на комисиите чрез наредби, които се утвърждават от председателя на СС чрез подписването им.

Органи на управление на Студентския съвет (СС):

Председателят председателства и води заседанията на Управителния съвет и ОС на СС, ако не е упълномощил друг член за това. Утвърждава наредбите за дейността на комисиите на СС чрез подписването им. Назначава заместник-председателите като координатори на някои от постоянните комисии. Прави предложение пред АС за замяна на член на ОС на СС на следващото ОС на ПУ „Паисий Хилендарски”, в случая на чл. 15, т. 8 след решение на ОС на СС.

Заместник-председателите заместват Председателя при негово отсъствие или с негово разрешение.

Секретариатът контролира и отговаря за събирането, съхраняването и опазването на цялата документация на СС. Съхранява протоколите от всички събрания на ОС и на УС. Разпространява необходимите материали и информацията за нормалното функциониране на работата на събранията. Изготвя и подписва протоколи заедно с председателстващия събранията. Отговаря за подготовката на командировъчните документи. Съхранява печата на СС. Отчита се за своята дейност пред УС. Предоставя нужните документи при поискване от координаторите на комисии или компетентните органи на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Експерт „Човешки ресурси” отговаря за подбора, обучението и мотивирането на членовете на СС. Предлага за отстраняване членове на СС, които не могат да изпълняват задълженията си в резултат на лична демотивация, пребиваване в чужбина повече от 6 месеца (чрез молба за отказ от СС), при системно неизпълнение на задълженията, при семестриално завършване или при нарушения по този правилник.

Управителният съвет (УС) се състои от председателя, заместник-председателите, експерт „Чoвeшки ресурси”, секретаря на СС и касиера. УС изработва проектобюджет за определената учебна година и го предлага за утвърждаване пред ОС на СС, осъществявайки изпълнението му чрез утвърждаване на финансовите отчети. Създава и ръководи организационни звена с цел подпомагане на дейността си. Обсъжда постъпилите проекти и взема решение за тяхното изпълнение, отхвърляне или допустимост. Изготвя проекти за решения, които се предлагат за гласуване на ОС на СС. Привежда в изпълнение решенията на ОС. Взема решения за текущата дейност на СС. Отчита дейността си пред ОС, одобрява чрез гласуване вътрешните актове на комисиите, назначава временни комисии, утвърждава списъчния състав и ръководството на постоянните комисии, определя броя на комисиите, числения състав и ръководството им. Избира и освобождава членовете на комисиите към ОС на СС. Избира и освобождава координаторите на комисиите към ОС на СС.

Контролният съвет (КС) осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителните органи. При констатация на нарушение уведомява ОС (в този случай КС има право да свика извънредно заседание на ОС). Осъществява контрол върху финансовата дейност и архива на СС. Произнася се при сезиране за нарушение на правилника на СС, както и по решения, противоречащи на правилника, като изготвя доклад и го внася на следващото заседание на ОС. При спорни въпроси ОС на СС се произнася по спора чрез гласуване, след като изслуша двете страни. Решението на ОС е окончателно и задължително за органите на СС.