Конференции

Втора научна конференция “Предизвикателства в химията” (21-22.11.2014 г.) организирана от Химическия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и със съдействието на Студентски съвет при ПУ.

Конференцията ще се проведе на 21 и 22 ноември 2014 година в Ректората на Пловдивския университет. Краен срок за регистриране и изпращане на резюметата на докладите – 30 октомври 2014 г.

Научната програма на конференцията включва доклади на участниците (10 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия). Тази година участниците ще могат да се включат и в постерната сесия на конференцията. На участниците ще бъде предоставена възможност да публикуват научните си съобщения в Научните трудове на ПУ след допълнително рецензиране.

Повече информация можете да получите от членовете на Организационния комитет.

Можете да заявите желанието си за участие като се регистрирате в онлайн формата. Резюмета на докладите се приемат на e-mail: scc@uni-plovdiv.net

Четвърта национална научна сесия по физика и инженерни науки (януари 2015 г.)

Основната цел на Националната студентска научна сесия е да се превърне в събитие, осигуряващо поле за изява на млади учени, студенти и докторанти, в областта на физиката, методиката на обучение по физика и инженерните технологии във Физическите факултети/катедри на Висшите училища в страната и Българската академия на науките. В неформална среда младите бъдещи специалисти могат да придобият опит в представянето и защитаването на своите научни тези. Те ще имат възможност да представят проектите и научните изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на нови идеи и проблеми в съответната научна област, както и се създават нови контакти, даващи възможност за бъдещи общи проекти и инициативи. В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти. Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации ще бъдат наградени от специално жури.

Plovdiv Game Jam! (23, 24, 25.01.2015 г.)

For the first time, in 2014, Bulgaria took part in the international Global Game Jam event, organized by IGDA. The International Game Developers Association (IGDA) is the largest non-profit membership organization in the world serving all individuals who create video games.

The Global Game Jam (GGJ) is the world’s largest game jam event. Think of it as a hackathon focused on game development. It is the growth of an idea that in today’s heavily connected world, we could come together, be creative, share experiences and express ourselves in a multitude of ways using video games – it is very universal.

In Bulgaria GGJ will be held in two locations – Sofia and Plovdiv. The event will be live streamed globally to the other Global Game Jam locations. We want GGJ to become an annual tradition for the game industry in Bulgaria.

Plovdiv Game Jam is open to anyone interested in video games – professional, students or just people with talent! The idea behind the event is to get together a mix of people with different backgrounds, interests and skills, and motivate them to work together on an idea – to plan and execute the concept in 48 hours. Just for the sake of the challenge!

Comments are closed