Национална студентска научна конференция

baner

Катедра "Екология и ОOС"

Катедра "Екология и ОOС" е специализирано структурно звено в Биологически факултет към ПУ "Паисий Хилендарски". Основна задача на катедрата е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и опазването на околната среда. Катедрата е водеща в обучението на студенти от бакалавърските специалности „Екология и ОOС” и „Екология на биотехнологичните производства”. Организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в три магистърски програми: "Екология и опазване на екосистемите", „Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства” и „Екология, управление и контрол на околната среда“, както и за научно образователната степен "доктор" по специалността "Екология и опазване на природните екосистеми". Специалистите от катедрата са квалифицирани за научно-изследователска работа в различни направления на екологията.

Студентски съвет

Студентски съвет е организация, която започва своята дейност през 2005 година. В нея членуват близо 80 човека, от които 45 са членове с право на глас в Общото събрание на Студентски съвет. Организират се множество мероприятия с цел академично развитие на студентите, както и спортни мероприятия. За девета поредна година конференцията "Екологията - начин на мислене" се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Студентски съвет и креативността на студентите от ФСС към Биологически факултет.