Европейска стипендия

“Студентски стипендии – фаза 1“

 

От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

                                                                                                                                                         ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020:

Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

1. Стипендии за успех по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.).

2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

3. Инструкция за кандидатстване за стипендия за успех и за стипендия за специални постижения на Пловдивски университет “Паисий Хиендарски”.

Изискване за разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии за специални постижения можете да видите тук.

Служебна бележка за стипендия за специални постижения!!!

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за стипендия за специални постижения трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) – единият остава в деловодството на ПУ “Паисий Хилендарски”, а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за стипендия за специални постижения).

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летен семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

 

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 17 април 2017 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 18 април 2017 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 18 април 2017 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 25 април 2017 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 28 април 2017 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 май 2017 г., неделя, 23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи 17 май 2017 г. (сряда) според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 23 май 2017 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 26-30 май 2017 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 1 юни 2017 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и но висши училища 5 юни 2017 г.
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) до 8 юни 2017 г., 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 14 юни 2017 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година до 19 юни 2017 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 30 юни 2017 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 12 юли 2017 г.

За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и стипендия за специални постижения на: eurostipendii.mon.bg

Comments are closed